fbpx

Trông trẻ miễn phí

Bạn có cần dịch vụ trông trẻ để có thể tham dự các lớp Adult Migrant English Program – AMEP (Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên)? Hiện có trông trẻ miễn phí đối với trẻ dưới độ tuổi đi học trong thời gian học của bạn.

Khi bạn gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ thảo luận về những chọn lựa trông trẻ thích hợp sao cho bạn có thể học tốt nhất.

Dạy kèm tại gia

Các gia sư có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ học tập tại nhà. Hỗ trợ Dạy kèm tại nhà là MIỄN PHÍ và có thể cho bạn sự trợ giúp một thầy một trò cần thiết để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ kết nối bạn với một người dạy kèm thích hợp dựa trên nhu cầu học tập của bạn.

Settlement Language Pathways to Employment and Training – SLPET (Chương trình Anh ngữ Nhân dụng và Huấn nghệ)

Để hỗ trợ việc chuyển sang làm việc ở Úc, bạn có thể đủ điều kiện tham dự chương trình Settlement Language Pathways to Employment and Training (Chương trình Anh ngữ Nhân dụng và Huấn nghệ). Chương trình này cung cấp lên đến 200 giờ học tiếng Anh bổ sung, tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh nhân dụng. SPLET cũng bao gồm lên tới 80 giờ kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực, để giúp bạn hiểu tốt hơn về văn hóa và thực tiễn làm việc ở Úc.

Special Preparatory Program (Chương trình Chuẩn bị Đặc biệt)

Special Preparatory Program (Chương trình Chuẩn bị Đặc biệt) cung cấp lên đến 400 giờ bổ túc các lớp Anh ngữ thiết kế riêng cho những khách hàng tị nạn đủ điều kiện nhằm công nhận nhu cầu học tập của họ và hỗ trợ những nhu cầu phát sinh từ trải nghiệm khó khăn trước khi di cư, chẳng hạn như bị tra tấn hay chấn thương, và/hoặc việc học tập giới hạn trước đó.

Các lớp cho người dưới 18 tuổi

Người nhập cư và tị nạn trong độ tuổi từ 15 đến 17, những người không có trình độ Anh ngữ chức năng và có những nhu cầu không được đáp ứng qua trường học chính quy, cũng có thể đủ điều kiện tham dự chương trình. Việc tham dự thường được quyết định trên cơ sở tùy từng trường hợp, cân nhắc hoàn cảnh cá nhân và tham vấn trường học địa phương.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ cộng thêm, hãy gọi chúng tôi theo số 1300 585 868

Start typing and press Enter to search