fbpx

Cách ghi danh

Kiểm tra xem mình có đủ điều kiện không. Bạn có thể kiểm tra trực tuyến hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1300 585 868.

Đăng ký với chúng tôi và đặt hẹn đánh giá tiếng Anh. Chúng tôi có thể trò chuyện về những lớp phù hợp nhất với bạn, cũng như bất kỳ sự hỗ trợ nào mà bạn cần. Liên hệ với chúng tôi theo số 1300 585 868 hoặc đến một trong các địa điểm của chúng tôi.

Bắt đầu học tiếng Anh MIỄN PHÍ.

Những gì cần mang theo đến buổi gặp mặt

Vui lòng mang theo passport và giấy tờ đi lại.

Hỗ trợ dịch thuật

Chúng tôi sẽ sắp xếp người phiên dịch miễn phí qua điện thoại để trợ giúp bạn trong cuộc gặp và đánh giá Tiếng Anh. Bạn cũng có thể đưa người quen đi cùng để phiên dịch nếu muốn.

10. Để biết thêm thông tin về cách ghi danh, hãy gọi chúng tôi theo số 1300 585 686 hoặc ghé qua địa điểm AMEP gần nhất với bạn.

Để có dịch vụ dịch thuật, gọi Translating and Interpreting Service – TIS National (Dịch vụ Biên và Phiên dịch) theo số 131 450 trước khi gọi

Start typing and press Enter to search