fbpx

Thay đổi Adult Migrant English Program (Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên)

Vào tháng 7 năm 2017, Chính phủ Úc thay đổi cách học của học viên trong Adult Migrant English Program – AMEP (Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên). Học viên từng được đánh giá theo Certificate of Spoken and Written English – CSWE (Chứng chỉ kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh) giờ đây sẽ được đánh giá theo Australian Core Skills Framework – ACSF (Hệ thống Kỹ năng Chính yếu của Úc)

Australian Core Skills Framework (Hệ thống Kỹ năng Chính yếu của Úc) là gì

Australian Core Skills Framework, hay ACSF, đo trình độ kỹ năng của bạn xét về học vấn, đọc, viết, giao tiếp miệng và toán học. Chúng tôi cũng sử dụng khuôn khổ này để đo trình độ kỹ năng Anh ngữ, và đánh giá khả năng có được việc làm và thành công trong công việc của bạn.

Những lợi ích của Australian Core Skills Framework

ACSF là hệ thống các kỹ năng chính yếu được công nhận nhất trong giáo dục nghề ở Úc, và là khuôn khổ mà bạn thường được đánh giá nhất khi nộp đơn học, đào tạo, hay xin việc làm trong tương lai. Việc thay đổi cách đánh giá học viên AMEP theo ACSF sẽ cải thiện các cơ hội đào tạo, giáo dục và công việc cho học viên.

Sự thay đổi này tác động đến tôi thế nào?

Học viên của Adult Migrant English Program bắt đầu học trước tháng 7 năm 2017, và đã được đánh giá theo Certificate of Spoken and Written English (CSWE), giờ đây sẽ được đánh giá theo Australian Core Skills Framework. Việc học mà bạn đã hoàn thành hướng đến CSWE sẽ được công nhận và trọng tâm học tập của bạn sẽ thay đổi theo Australian Core Skills Framework.

Đối với học viên bắt đầu học Adult Migrant English Program sau tháng 7 năm 2017, bạn sẽ tự động được đánh giá theo

Thắc mắc?

Để biết thêm thông tin về những sự thay đổi này, bạn có thể email cho chúng tôi theo amep@stepsgroup.com.au hoặc điện thoại 1300 585 868. Đối với dịch vụ dịch thuật, gọi dịch vụ biên phiên dịch Translating and Interpreting Service (TIS National) theo số 131 450 trước khi gọi.

Start typing and press Enter to search