fbpx

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người, củng cố quyền tự do lập hội, suy nghĩ và biểu đạt, cũng như tự do không bị phân biệt đối xử. Quyền riêng tư bao gồm quyền kiểm soát ai có thể xem hoặc sử dụng thông tin về bạn. Quyền riêng tư của bạn không phải là tuyệt đối, đôi khi, những mối quan tâm khác được ưu tiên hơn, chẳng hạn như sự an toàn của bạn hoặc người khác hoặc lợi ích công lý.

Nhóm các công ty STEPS (STEPS) tuân thủ các nghĩa vụ theo Đạo luật quyền riêng tư năm 1988 (Đạo luật quyền riêng tư). STEPS bị ràng buộc bởi Nguyên tắc quyền riêng tư (APP) của Úc trong Đạo luật quyền riêng tư, quy định cách các tổ chức thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin cá nhân cũng như cách các cá nhân có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân có về họ.

Thông tin cá nhân trong Đạo luật quyền riêng tư, có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến (bao gồm thông tin hoặc một phần hình thành ý kiến của cơ sở dữ liệu), dù đúng hay không và có được ghi dưới dạng tài liệu hay không, về một cá nhân được xác định hoặc một cá nhân có thể xác định được một cách hợp lý,

STEPS thu thập, sử dụng và lưu trữ nhiều loại thông tin cá nhân cho mục đích cung cấp dịch vụ. Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý, trừ khi được cho phép hoặc yêu cầu theo Đạo luật quyền riêng tư.

Các nguyên tắc sau đây được áp dụng trong chính sách này:

Sự đồng ý thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin sẽ được thể hiện bằng văn bản.
Nếu có thể, STEPS thu thập thông tin cá nhân và nhạy cảm trực tiếp từ bạn. Trong một số trường hợp, STEPS có thể lấy hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nguồn bên thứ ba. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo bạn biết lý do tại sao thông tin này được chia sẻ.
STEPS chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được cung cấp cho STEPS hoặc cho các mục đích liên quan đến chức năng hoặc hoạt động của STEPS.
Thông tin được thu thập từ khách hàng, đối tác kinh doanh, thành viên, nhà tài trợ, công chúng và người lao động sẽ được giới hạn ở những thông tin liên quan và cần thiết cho sự tham gia của họ với STEPS.
Mọi thông tin được thu thập cho một mục đích cụ thể (mục đích chính) sẽ không được sử dụng cho mục đích khác (mục đích phụ) trừ khi:
Đã nhận được sự đồng ý cho việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin; hoặc
Cá nhân có lý do hợp lý để mong đợi STEPS sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cho mục đích phụ và mục đích phụ có liên quan trực tiếp hoặc chặt chẽ đến mục đích chính.
Theo yêu cầu, khách hàng sẽ được cung cấp quyền tiếp cận với một người hỗ trợ độc lập hoặc người biện hộ theo lựa chọn của họ để hỗ trợ họ trong mọi vấn đề liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý và tiếp cận thông tin cá nhân.
STEPS sẽ quản lý thông tin cá nhân không được yêu cầu theo yêu cầu của APP Chương 4 (Xử lý thông tin cá nhân không được yêu cầu).
Quyền truy cập hợp lý vào thông tin được lưu giữ về các cá nhân và các cơ chế mà qua đó mọi thông tin không chính xác hoặc không chính xác có thể được sửa chữa có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Nếu một cá nhân không muốn cung cấp thông tin cá nhân, STEPS có thể không cung cấp được dịch vụ.

Chính sách quyền riêng tư này đã được Hội đồng quản trị phê duyệt vào ngày 26 tháng 4 năm 2023

 

Start typing and press Enter to search