ความเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินนักเรียนที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่ (AMEP) โดยนักเรียนที่เคยได้รับการประเมินโดยประกาศนียบัตรการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ (Certificate of Spoken and Written English: CSWE) จะได้รับการประเมินโดยกรอบทักษะแกนกลางของออสเตรเลีย (Australian Core Skills Framework: ACSF) แทนในปัจจุบัน

กรอบทักษะแกนกลางของออสเตรเลียคืออะไร

กรอบทักษะแกนกลางของออสเตรเลียหรือ ACSF จะวัดระดับทักษะของท่านในด้านการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การสื่อสารทางวาจา และการคิดคำนวณ นอกจากนี้ เรายังใช้กรอบนี้ในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ และประเมินความสามารถของท่านในการได้รับการจ้างงานและประสบความสำเร็จในที่ทำงานด้วย

ประโยชน์ของกรอบทักษะแกนกลางของออสเตรเลีย

ACSF คือ กรอบทักษะแกนกลางในการศึกษาสายวิชาชีพของออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และเป็นกรอบการประเมินที่พบได้บ่อยที่สุดเมื่อท่านสมัครเรียน สมัครฝึกอบรม หรือสมัครงานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินนักเรียนของ AMEP ไปเป็น ACSF จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรม การศึกษา และการจ้างงานได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบต่อฉันอย่างไร?

นักเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่ที่เริ่มเรียนก่อนเดือนกรกฎาคม 2560 และเคยได้รับการประเมินโดยประกาศนียบัตรการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ (CSWE) จะได้รับการประเมินโดยกรอบทักษะแกนกลางของออสเตรเลีย (ACSF) แทนในปัจจุบัน บทเรียนที่ท่านได้เรียนเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการประเมิน CSWE จะได้รับการยอมรับ และการเรียนของท่านจะเปลี่ยนไปเน้นที่กรอบทักษะแกนกลางของออสเตรเลียแทน

สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่หลังจากเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับการประเมินโดย ACSF โดยอัตโนมัติ

คำถาม?

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท่านสามารถส่งอีเมลมาหาเราที่ amep@stepsgroup.com.au หรือโทร 1300 585 868. สำหรับบริการแปลภาษา กรุณาติดต่อบริการแปลภาษาและล่าม (TIS National) ที่หมายเลข 131 450 ก่อนโทร

Start typing and press Enter to search